ISSN 2466-4154

Izdavač: OSMTH – Vitezovi Templari Srbije, Beograd

Za Izdavača: Dragutin Zagorac

Glavni i odgovorni urednik: Dragutin Zagorac

Tehnički urednik: Ratko Ivković

Uređivački odbor časopisa: Ratko Ivković, Ljubiša Despotović, Milan Lajhner

Recezent: Predrag Šević

Prelom i priprema za štampu: MultiMedia Research Centre

REVIJA “TEMPLAR”

Revija Templar predstavlja uspeo pokušaj da se široj javnosti, kroz formu ilustrovane revije približi osnovna misija i delatnost reda, kao i njegov kratak istorijat. Značajno je da naša Templarska revija donosi i izveštaje iz međunarodne aktivnosti reda,  našu registraciju iz koje se jasno vidi njegov identitet, status u međunarodnoj zajednici, kao i odnos prema drugim redovima i organizaijama sličnog karaktera i usmerenja.

Revija na jasan i nedvosmilen način potrvđuje  našu jasnu umerenost ka zaštiti kosovsko-metohijske baštine, i naših hrišćanskih svetinja. Kompletan tekstualni sadržaj svakog broja revije mora biti podržan sa relevantim fotografijama.

Nastojaćemo da negujemo duh tolerancije i kulturu dijaloga uvereni da je to najbolji put za komunikaciju različitosti koja je vođena potrebom da gradi nove standarde u međusobnim odnosima, na prostoru balkanskog kulturnog areala, srednje Evrope pa i šire.

Ovde možete pogledati/preuzeti reviju