Organizacija Vitezova Templara Srbije formirana je sa prevashodnim ciljem baštinjenja vekovne kulture viteštva u svakodnevnim odnosima među ljudima, koja ima duboke korene i u tradiciji na teritoriji Srbije. Vitezovi Templari Srbije deo su Templarskog Reda, medunarodne Templarske organizacije – Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani (OSMTH). Odlukom Velikog Magistralnog Veća, najvišeg tela Reda, organizacija Vitezova Templara Srbije, priznata je kao ravnopravni član pod zaštitom Reda.

Vrhovni Red Vitezova Jerusalimskog Hrama (OSMTH) formiran je 1805. godine u Francuskoj na korenima drevnih Templara. Predanje kaže da su se, posle odluke Pape Klimenta V i francuskog kralja Filipa Lepog da ukinu Red, 1312. godine Templarska znanja i unutrašnja pravila prenosila usmenim putem da bi bila poverena Napoleonovom lekaru, doktoru Fabre Palapratu. Doktor je uz pomoć i podršku Napoleona obnovio Red Vitezova Templara.

Danas je Red hrišćanska ekumenska organizacija, otvorena i muškarcima i ženama, koji prihvataju njegove ciljeve, ali i koji svojim životom, ponašnjem i prethodnim delovanjem zaslužuju da postanu njegovi članovi. Kandidat za člana Reda najpre mora da bude prihvaóen za postulanta (iskušenika) i u tom statusu, shodno Pravilima, mora da provede do godinu dana. Posle perioda u statusu postulanta, kandidat na ceremoniji investiture, posle molitve u crkvi, biva unapređen u Viteza, odnosno Damu Hrama. Odlukom starešinstva a na osnovu svojih zasluga, Vitezovi i Dame mogu biti unapređeni u Vitezove/Dame Oficire (Komandere) Hrama i u Vitezove/Dame Velike Oficire Hrama. Izuzetno u Redu se dodeljuje i najviše zvanje Viteza/Dame Velikog Krsta Hrama.

Red Vitezova Templara sastoji se od nacionalnih organizacija koje se nazivaju Veliki Priorati i njihovih manjih delova, Priorata i Zapovedništava.Princip u organizaciji Reda jeste jedna zemija, jedan Veliki Priorat. Niko, ni jedan pojedinac ne može postati priznati član Reda, ako nije član nacionalne organizacije Templara. Status nacionalne organizacije zavisi od nekoliko uslova koje procenjuje najviše telo Reda, Veliko Magistralno Veće. Manje organizacije, koje još uvek nemaju status autonomnih Velikih Priorata, vezane su za LaRošel, posebno telo koje okuplja manje grupe ili za najbliži Veliki Priorat.

Odlukom Velikog Komandera i Velikog Magistralnog Veća, Vitezovi Templari Srbije su proglašeni Velikim Prioratom (GP SERBIA) u Martu 2003. godine, i potpuno su autonomni u svom delovanju i delegiranju svojih članova za sva tela Reda, uključujući i stalne Komitete i učestvuju na svim sastancima Velikog Veća. Danas Veliki Priorat Srbija broji blizu 200 članova uključujući i Priorat Bugarske i Komanderije u Crnoj Gori, na Kipru i u Republici Srpskoj.

Nasleđe drevnih Templara obavezuje današnje Vitezove i Dame da se pridržavaju jednostavnog postulata u svom životu – “da služe!” … da viteški služe ciljevima hrišćanstva pre svega brinući za dobrobit svojih bližnjih, braće i sestara. Ciljevi Reda ne zahtevaju od Vitezova i Dama bilo šta, što bi bilo u suprotnosti sa obavezama koje svaki pošten čovek i lojalan građanin imaju, a Templarski Red traži i više – iskrenu posvećenost Redu.

Upravo zahvaljujući posvećenosti Red je u srednjem veku i stekao slavu. Devet vitezova okupljenih u Jerusalimu, pod vođstvom Ig de Pejena 1118. godine odlučilo je da štiti hodočasnike na njihovom putu po Svetoj Zemiji. Tadašnji jerusalimski kralj Baldvin II dao im je za sedište deo zemlje pored nekadašnjeg Solomonovog Hrama. U početku poznati kao Siromašni Vitezovi Isusa Hrista i Solomonovog Hrama, vremenom su postali poznati kao Vitezovi Hramovnici, ili na latinskom Templari.

Posvećenost vitezova službi, dovela je do toga da 1130. godine Sveti Bernard, napiše “De Laude Novae Militiae”, konstatujući oduševljeno da su oni nova vrsta vitezova, nepoznata u istoriji profanog sveta – kombinacija viteza i monaha. Takva posvećenost dovela je do napretka Reda, povećanja broja njegovih članova i porasta njegovog značaja i moći. Templarski Red razvio se u snažnu organizaciju, odanu jedino hrišćanstvu i izvornim principima vere, čija je snaga početkom četrnaestog veka počela da brine tadašnjeg Papu Klimenta i Francuskog Kralja Filipa Lepog. Pod, sada se to pouzdano zna, lažnim optužbama Red je 1312. godine zabranjen, njegovi članovi proterivani i proganjani, a Veliki Majstor Žak de Mole, spaljen na lomači. Ogromna imovina Reda, data je drugoj viteškoj organizaciji i to Vitezovima Svetog Jovana, takozvanim Johaniterima ili Hospitalcima, koji su nastali sa osnovnim ciljem negovanja i pomoći bolesnim hodočasnicima u Svetoj Zemlji, a koje danas svi poznaju kao Maltežane odnosno Malteške Vitezove.

Dok je Red Malteških Vitezova nastavio kroz istoriju do danas da postoji , Templari su svoje nasleđe usmeno prenosili do Fabre Palaprata. To je uzrokovalo i neke bitne odrednice današnjih Templara. Red ne zahteva da neko bude aristokratske krvi da bi bio primljen za Viteza ili Damu. Iako medu Vitezovima i Damama ima i članova kraljevskih porodica i aristokrata, prvenstveno se zahteva da neko svojim ponašanjem i delovanjem zasluži da pripada aristokratiji duha, intelekta i vere. Takođe, Red nije vezan za Rimokatoličku Crkvu. I pored toga što danas obnovljeni Red nema sa Svetom Stolicom problema , ipak bula Pape Klimenta V iz 1312. godine kojom su Templari zabranjeni, nikada zvanično nije ukinuta. To naravno ne sprečava katolike u pojedinim zemljama da u svojim nacionalnim organizacijama postanu Templari.

Jedna od najboljih istorija Reda koje su danas dostupne jeste “Novo viteštvo – istorija Reda Templara”, koju je 1994. godine objavio Malkolm Barber. On kaže : “… Suvereni Red Jerusalimskog hrama je patriotska organizacija, posvećena dobrobiti svojih zemalja. Naš Red je posvećen očuvanju slobode, koja je esencijalna za očuvanje slobode svesti i veroispovesti i za efikasno dobročinstvo. Glavna misija modernih Templara jeste milosrđe. Red ispunjava tu misiju kroz dela koja pomažu ljudima da pomognu sebi, dajući im nadu.”

Vrline vere, nade, ljubavi i milosrđa ideje su vodilje Reda, čiji članovi že1e da služe baš kao što su to činili i drevni Templari. Moto Reda jeste citat iz Biblije koji glasi:

Ne nama, Gospode, ne nama, nego Imenu Tvome daj slavu.

U vremenu materijalizma i sekularističkog humanizma, Red teži okupljajući pojedince visokih etičkih principa, da pokaže da je ideal duhovnosti od presudne važnosti za očuvanje tradicije, za patriotizam i za ispunjavanje građanskih dužnosti . Takvi pojedinci moraju pokazati da su sposobni i spremni da žive u skladu sa Templarskim nasleđem i tradicijom.